Reklamı Geç
Advert

BİLGİSAYAR MALZEMELERİ ALIMI!

BİLGİSAYAR MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
19 Şubat 2013 Salı 14:24

BİLGİSAYAR MALZEMELERİ ALIMI!
Bu içerik 2319 kez okundu.

İHALE İLANI

T.C.
PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

BİLGİSAYAR MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                  :  2013/11611

1-   İdarenin  a) Adresi                          :  Pendik Belediyesi Batı Mah.23 Nisan Cad.No:11 34890   PENDİK/İSTANBUL

  b) Telefon ve faks numarası          :  0216 585 11 47  - 0216 585 14 35

  c) Elektronik posta adresi   : destekhizmetleri@pendik.bel.tr

  ç) İhale dokümanının         :

     görülebileceği internet

     adresi (varsa)

2-   İhale konusu malın              

  a) Niteliği, türü ve miktarı  : MAL ALIMI 42 KALEM

  b) Teslim yeri                   : Pendik Belediyesi Batı Mah.23 Nisan Cad. No:11  34890 

  c) Teslim tarihi                  : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 270 (ikiyüzyetmiş) takvim günüdür.
                                           Yüklenici malzemeleri Muayene ve Kabul Komisyonu nezaretinde teslim  edecektir.

3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer               : Pendik Belediyesi Batı Mah.23 Nisan Cad. No:11  34890 

  b) Tarihi ve saati               : 28.02.2013 - 10:00

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

 

4.1.2.1. Gerçek kişi

olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler  ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

4.4.1. Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş her türlü bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Elektrikli Tır: Tesla Semi ile tanışın!
Elektrikli Tır: Tesla Semi ile tanışın!
Diyabet İçin Kontrol Kadar Eğitimde Şart!
Diyabet İçin Kontrol Kadar Eğitimde Şart!