Reklamı Geç
Advert

MOBİLYA VE MEFRUŞAT!

Pendik Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; MOBİLYA VE MEFRUŞAT MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
27 Kasım 2012 Salı 11:20

MOBİLYA VE MEFRUŞAT!
Bu içerik 2568 kez okundu.

 


İHALE İLANI

T.C.
PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

  

MOBİLYA VE MEFRUŞAT MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası: 2012/170425

 

1- İdarenin

  a) Adresi: Pendik Belediyesi Batı Mah.23 Nisan Cad.No:11 34890   PENDİK/İSTANBUL

  b) Telefon ve faks numarası : 0216 585 11 47 - 0216 585 14 35 
  c) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@pendik.bel.tr
  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)


 

2- İhale konusu malın

 

 MOBİLYA VE MEFRUŞAT MALZEMESİ ALIMI

  a) Niteliği, türü ve miktarı

  b) Teslim yeri : Pendik Belediyesi Batı Mah.23 Nisan Cad. No:11  34890 

  c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 10 (on) takvim günüdür.
Yüklenici malzemeleri Muayene ve Kabul Komisyonu nezaretinde teslim  edecektir.

 

 

3- İhalenin : Pendik Belediyesi Batı Mah.23 Nisan Cad. No:11  34890 

 

  a) Yapılacağı yer

 

  b) Tarihi ve saati : 11.12.2012 - 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi

olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin

noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler  ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri

            Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamuda veya özel sektörde mobilya/möble alımı ve/veya her türlü mefruşat ve tefrişat malzemesi alımı vb. işlerin yapılmış olması benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 Türk Lirası karşılığı Pendik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü  adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pendik Belediye Başkanlığı  adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi  miktarı  ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

     Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren  30 (otuz) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Elektrikli Tır: Tesla Semi ile tanışın!
Elektrikli Tır: Tesla Semi ile tanışın!
Diyabet İçin Kontrol Kadar Eğitimde Şart!
Diyabet İçin Kontrol Kadar Eğitimde Şart!