Reklamı Geç
Advert

KAFETERYA İHALESİ!

Pendik Belediye Başkanlığı tarafından; Çamçeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 6920 ada üzerindeki, 10.410,053 m² yüzölçümlü Çamçeşme Parkı içerisinde 537m² alanda bulunan kafeterya binasının işletilmesi işi, 1 yıllığına kiraya verilecektir. İhale, “Batı Mh. 23 Nisan Caddesi, No:11 / PENDİK” adresindeki Pendik Belediye Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır.
23 Aralık 2012 Pazar 07:28

KAFETERYA İHALESİ!
Bu içerik 2901 kez okundu.
PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ŞARTNAME

MADDE 1- Pendik Belediye Başkanlığı tarafından; Çamçeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 6920 ada üzerindeki, 10.410,053 m² yüzölçümlü Çamçeşme Parkı içerisinde 537m² alanda bulunan kafeterya binasının işletilmesi işi, 1 yıllığına kiraya verilecektir. İhale, “Batı Mh. 23 Nisan Caddesi, No:11 / PENDİK” adresindeki Pendik Belediye Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü”  artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 100-(Yüz) TL olup, Pendik Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü Tahsis Biriminden temin edilebilir.

MADDE 2- İdare, ihale gününe kadar ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

MADDE 3- İhaleye ilişkin:Muhammen Kira Bedeli (Yıllık) : 33.000,00-(Otuzüçbin) TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı     :  990,00- (Dokuzyüzdoksan) TL dir. (Muhammen bedelin % 3’üdür)

İhale İştirak Teminatı         : 8.250,00-(Sekizbinikiyüzelli) TL dir. (İhaleye girecekler, bu bedeli ihale iştirak teminatı olarak Belediyeye yatıracaklardır. İhaleyi alanın yatırmış olduğu ihale iştirak teminat tutarı, kira bedeline mahsup edilir. İhale üzerinde kalan, süresi içinde sözleşmeyi imzalamadığı takdirde, ihale iştirak teminatı geçici teminatla birlikte bütçeye irat kaydedilir. İstekli bu nedenle Belediye’den hiçbir hak talep edemez.)

Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

İhale Tarih ve Saati                             : 08.01.2013  Saat: 10:00

MADDE 4- İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

MADDE 5- İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak geçici teminatı ve ihale iştirak teminatı, sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

MADDE 6- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK  KİŞİLERDEN :

1-       İkametgâh belgesi,

2-       Nüfus cüzdan sureti,

3-       Noter tasdikli imza beyannamesi,

4-       Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5-       İhale iştirak teminatı makbuzu,

6-       Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-       Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN :

1-       Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2-       Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3-       Geçici teminat  mektubu veya makbuzu,

4-       İhale iştirak teminatı makbuzu,

5-       Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6-       Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

MADDE 8- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Parası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

MADDE 9- Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatının istekliler tarafından Pendik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.

MADDE 10-Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

MADDE 11-Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Elektrikli Tır: Tesla Semi ile tanışın!
Elektrikli Tır: Tesla Semi ile tanışın!
Diyabet İçin Kontrol Kadar Eğitimde Şart!
Diyabet İçin Kontrol Kadar Eğitimde Şart!